AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

1.Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.saigandorra.com implica tenir-ne la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.


2.Condició de TITULAR

En compliment del què disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS del web www.saigandorra.com, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:
  1. Nom: CAMBRA DE SAIGS
  2. Domicili: C/ del Fener, 11, 5è 2a – AD500 Andorra La Vella
  3. Adreça de correu electrònic: cambra@saigandorra.com
  4. Organisme creat i regulat per la Llei 43/2014, de 18 de desembre, del Saig.


3.Objecte

A través del web www.saigandorra.com, la CAMBRA DE SAIGS, en endavant el TITULAR, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició per part del TITULAR.


4.Condicions d’ús

L’accés al web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.
Per a fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.saigandorra.com, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans o provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi al lloc web o l’utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.


5.Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al lloc www.saigandorra.com són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Tanmateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a la utilització correcta del lloc web.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.
Queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.saigandorra.com
 

6.Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la Llei Qualificada de Protecció de Dades i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.
La finalitat d'aquest fitxer serà la  de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça cambra@saigandorra.com indicant la referencia RGPD.
 
Informació addicional sobre Protecció de Dades:
1. Responsable del tractament.
Identitat: CAMBRA DE SAIGS
Adreça: C/ del Fener, 11, 5è 2a – AD500 Andorra La Vella
Correu: cambra@saigandorra.com       
2. Finalitat del tractament de les dades.
Les dades personals que es puguin recollir per part de la CAMBRA DE SAIGS seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de l’organització.
En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, ni tampoc seran cedides a tercers.
Les dades personals que ens hagi proporcionat es conservaran per un període de 30 anys, tal com preveu la normativa, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.
Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les mateixes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
3. Legitimació del tractament de dades.
La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.c), així com a l’article 18.c) de la LQPD, doncs la CAMBRA DE SAIGS està legalment legitimada per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.
4. Destinataris de les dades.
No es preveu que es cedeixin les dades recollides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.
5. Exercici dels drets propis.
Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a cambra@saigandorra.com, acompanyat d’una còpia del passaport o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de la CAMBRA DE SAIGS. 
 

7.Xarxes socials

En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.
El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.
 

8.Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.
 

9.Enllaços

En cas que a www.saigandorra.com es disposés d’enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 

10.Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Aquestes condicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicada al lloc web.
 

11.Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat corresponent al domicili de l’interessat


Copyright © 2024 Powered by KMK